Bővült a vajdasági magyar oktatási tér | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Bővült a vajdasági magyar oktatási tér

Az év vége általában a számvetés időszaka. A Magyar Nemzeti Tanács sokrétű tevékenységében talán a legnagyobb vátozások az anyanyelvű oktatással kapcsolatosan történtek. Egyfelől a járványhelyzet állította új kihívások elé, másfelől új intézményekkel gyarapodott az egységes vajdasági magyar oktatási tér, amelyek újabb bástyákat jelentenek az anyanyelvű oktatás megszervezésében és az itthon maradás feltételeinek javításában. Hajnal Jenővel, az MNT elnökével az elmúlt egy év eredményeiről és kihívásairól beszélgettünk.

Milyen új intézményekkel bővült 2021-ben a vajdasági magyar oktatási tér?

– Több fontos intézmény nyitotta meg kapuit 2021-ben. Az évek óta tartó oktatásfejlesztési és tehetséggondozási programok további kibontásával az elmúlt egy évben bővült az egységes vajdasági magyar oktatási tér, egyebek között a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény, a maradéki református óvoda, a topolyai középiskolai diákkollégium megnyitásával. A Vajdasági Birkózóakadémia átadásával pedig, több magyar közoktatási intézmény (Adán, Bácskertesen, Bácskossuthfalván, Begaszentgyörgyön, Bezdánban, Szabadkán, Törökkanizsán és Zentán) felújításra került, mint ahogyan a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a nemrég megvásárolt zentai felsőoktatási konzultációs központ épülete is megújult.


Hajnal Jenő, az MNT elnöke (Fotó: Gergely Árpád)

Szó esett már korábban egy tehetségközpont létrehozásáról. Ezen a téren történt-e előrelépés?

– A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács közös koncepciója szerint Szabadkán jönne létre az egységes szakmai elvek alapján működő Vajdasági Magyar Tehetségközpont, amelynek Adán, Magyarkanizsán, Muzslyán, Nagybecskereken, Óbecsén, Topolyán, Újvidéken és Zentán lennének köz- és felsőoktatási szakkollégiumai, illetve sportakadémiai helyszínei és képzései. Ehhez a programhoz társul egyebek között a WRO nemzetközi robotprogramozási verseny résztvevőinek eszközfejlesztése és támogatása is.

Mit sem érnek az intézmények, ha nem lakjuk be őket. Mit mondanak a számok, hány óvodásunk, iskolásunk van?

– A 2021–2022-es tanév legfrissebb adatai szerint – hála a vajdasági magyarság fejlett és kiterjedt oktatási és nevelési intézményhálózatának – 27 község, illetve város 78 települése 130 óvodaépületének 284 magyar és/vagy vegyes tannyelvű csoportjában folyik magyar nyelvű foglalkozás, azaz a legfrisseb adatok szerint a Vajdaságban több mint 5142 magyar gyermek részesül állami/önkormányzati fenntartású bölcsődei, illetve óvodai ellátásban, de 6 egyházi óvodában is folyik óvodai munka, illetve 2021 szeptemberétől működik a Magyar Nemzeti Tanács által alapított szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény is, ahol 5 magyar tannyelvű csoportban 105 gyermekkel folyik a nevelői és oktatói munka. Az általános iskolák esetében összesen 74 intézmény 103 épületében 10 434 gyermek tanul magyar nyelven. Magyar nyelvű középiskolai oktatás 37 intézményben valósul meg összesen 12 önkormányzat területén 4691 diák részvételével; a tanulók az új tanévben is igen széles kínálatból választhattak, összesen 73 szak közül, melyből 18 hároméves szak és 55 négyéves szak volt; összesen 3 önkormányzat területén 4 speciális általános- és középiskolában 75 gyermek részvételével folyik magyar nyelvű általános iskolai oktatás, valamint 3 intézményben 100 tanuló részvételével középiskolai oktatás.


Nemcsak a szórványban, hanem Szabadkán is iskolabusz szállítja a diákokat (Fotó: Gergely Árpád)

A felsőoktatási képzésre vonatkozóan az MNT számos marasztaló programot indított. A legszéleskörűbb az ösztöndíjprogram, de említhetném a pályaválasztási felkészítőket vagy a szerb nyelvi felzárkóztató programot is. Hol és mit tanulhatnak azok, akik hazai intézményekben szándékoznak diplomát szerezni?

– 7 szerbiai, akkreditációval rendelkező felsőoktatási intézményben zajlik valamilyen szinten magyar nyelven is képzés: 22 alapképzésen és 14 mesterfokozatot nyújtó (osztatlan vagy mester-) képzésen; a fent említett 36 képzés közül 17 (12 alap- és 5 mesterképzés) tekinthető magyar oktatási nyelvűnek; anyaországi felsőfokú oktatási intézmények Zentán, Zomborban és Szabadkán működtetnek konzultációs központot, így évente legalább 10 szakirányú alap- és mesterképzés, valamint szakirányú továbbképzés között válogathatnak az érdeklődők. Valóban, az MNT évek óta azon dolgozik, hogy minél több fiatal a szülőföldjén maradjon, itt szerezzen oklevelet és itthon hasznosítsa tudását. Az idén tízéves lett a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási komplex ösztöndíjprogramja, amely a középiskolások pályaválasztását már a harmadik évfolyamtól segíti (szerb nyelvi felzárkóztató képzés, Felsőoktatási tájékoztató füzet, egyetemlátogatás, Edu-Expo felsőoktatási vásár), de a pályaválasztási tanácsadáson kívül felvételi-felkészítő foglalkozások is vannak. Az elsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók anyagi biztonságát szavatolja ösztöndíjtámogatásuk, amely átlagban 90–150 euró közötti alapösszegű ösztöndíjat jelent, valamint a felsőéves hallgatók demonstrátori ösztöndíjban is részesülhetnek, ha felkarolják az elsőéves hallgatókat. 2021-ben a tanács ösztöndíjprogramja egy új elemmel, a Vajdasági Jogászösztöndíj Programmal egészült ki, melynek köszönhetően az állami és a magánkarokon tanuló elsőéves jogászhallgatók havi 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek. A külföldön szerzett diplomák szerbiai elismerésének, illetve honosításának támogatása is folyamatos volt.

Az utóbbi két év talán legnagyobb kihívása az online oktatás megszervezése volt. Az azonnali reakciót valamint az oktatás minőségét tekintve a szülők és a pedagógusok szerint az MNT kitűnőre vizsgázott.

– A Magyar Nemzeti Tanács a 2020 márciusától kihirdetett országos szükségállapot után jogkörében mindent megtett annak érdekében, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend magyar nyelven is minél zavartalanabbul elkezdődjék. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium operatív tervet fogadott el a távoktatásra, amellyel összhangban tovább kellett működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kellett a tanulási lehetőségeket, az iskoláknak és a pedagógusoknak pedig alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez. A minisztérium megkeresésére a Magyar Nemzeti Tanács kialakított egy munkacsoportot is, és bekapcsolódott a magyar nyelvű távoktatás szervezésébe – felkérve a Pannon Televíziót a magyar nyelvű tanórák felvételezésére és sugárzására. 2021 januárjáig összesen 3058 online óra készült el, kiegészítve hasznos hivatkozásokkal, óravázlatokkal és bemutatókkal. Ezeken kívül a Magyar Nemzeti Tanács honlapján számos egyéb, jól hasznosítható portálok elérhetősége is adott.


A járványhelyzet nagy kihívás elé állította a Magyar Nemzeti Tanácsot (Fotó: Gergely Árpád)

A Távoktatás magyar nyelven című platformunkra felkerültek a szerb mint nem anyanyelv tantárgyra vonatkozó videóelőadások is, melyek az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium felkérésére és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerbiai missziójának támogatásával készültek el. Ezeket az órákat a Pannon RTV oktatóműsorába illesztette, és 2021. szeptember 20-ától naponta kétszer közvetíti. Az új helyzet hatalmas kihívást, de ugyanakkor lehetőséget is jelentett a pedagógusok számára.

A bizonytalan oktatási modell miatt felértékelődtek a tankönyvek. Milyen a tankönyvellátottság a magyar tannyelvű iskolákban?

– Az elmúlt négy évben a Magyar Nemzeti Tanács jogköréből adódóan igényelte a szerb nyelvű tankönyvek fordítását, fordítókat és lektorokat toborozott, valamint koordinálta a megbízott munkatársak és a kiadók közötti kapcsolattartást. Ugyanakkor a felmerülő problémákat is orvosolta, konzulenseket, szakértőket, műfordítókat ajánlott a fordítóknak, és segítette azok munkáját. A tanácsba beérkező tankönyveket véleményezte, és előzetesen jóváhagyta azokat. A szerzői tankönyvek esetében a tanács kezdeményezte a tankönyvek megírását, felkérte a szerzőket, és kapocs volt egy-egy kiadó és szerző, lektor között.

A 2021‒2022-es tanév az általános iskolák és gimnáziumok számára a tantervreform befejezését jelenti. Ebben a tanévben az általános iskola 4. és 8. évfolyamának, valamint a gimnáziumok 4. évfolyamának diákjai kezdték meg a megreformált tanterv szerinti tanulmányait. Tanévkezdéskor az általános iskola 4. és 8. évfolyama számára a legtöbb tankönyv elkészült, illetve megkapta a jóváhagyást a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól.

Az általános iskola második ciklusa számára minden tankönyv elkészült (kivéve a Gyakorló nyelvtant a 8. évfolyam számára). Az ötödikes tanulók számára 12, a hatodikosok számára 15, a hetedikesek számára 11, a nyolcadikosok számára pedig 16 tankönyv, illetve tankönyvcsomag került kiadásra. A kiadókkal együttműködve bizonyos tantárgyakból újabb, a korábbi években már megreformált tanterv alapján készült tankönyv is lefordításra került. Így például biológiából már 3, matematikából 2 kiadó tankönyve áll a tanulók rendelkezésére. A jövőben a többi tantárgyból is bővíteni szeretnénk a kínálatot.

A gimnáziumi tanterv reformjával és a közelgő állami érettségi vizsga beharangozásával igény mutatkozott az új tankönyvek megjelenésére, amelyekkel évtizedes lemaradást tudtunk pótolni. A gimnáziumok 1. évfolyama számára 9, a második évfolyam számára 8 tankönyv került kiadásra. Folyamatban van újabb tankönyvek fordítása a gimnáziumok 3. és 4. évfolyama számára is; összesen 12 tankönyv fordítása folyik. Kezdeményeztük a középiskolák számára a magyar nyelv és irodalom tankönyveinek megírását és kiadását is. Ezek megírása is folyamatban van.

Nem beszéltünk még a különböző családsegítő programokról, pedig azok is rendkívül fontosak.

– A vajdasági magyar oktatás és nevelés, valamint képzés minden formája csak azt a célt szolgálhatja, hogy a magyar gyermekek, diákok és hallgatók anyanyelvükön szerezzenek korszerű tudást, és hogy a magyar szülők és családok válláról minél nagyobb terhet vegyen le. Ezek a családsegítő programok azonban nem csupán az anyagi támogatásokban merülnek ki. A nemzetközi hírű Ringató program például, amelyet szakképzett és gyakorló pedagógusok tartanak, a kisgyermekek zenei nevelését segíti a Kodály Zoltán által inspirált módszertani alapokon. A Vackor program mint a vajdasági magyar nyelvű iskolakezdés és oktatás egyik legfontosabb népszerűsítője és ösztönzője (ingyenes tanszercsomag és iskolatáska, a Szülőföldön magyarul program és a Rákóczi Szövetség egyszeri támogatása az iskolába induló kisdiákok részére) alkalmas arra is, hogy gratuláljunk mindazoknak a szülőknek és hozzátartozóknak, akiknek gyermeke kisiskolás lett, és magyar nyelven kezdte meg tanulmányait. Az iskolabuszprogram is az utazó diákok családjain igyekszik segíteni. A 2021–2022-es tanévben meghirdetett iskolabuszprogramot 13 önkormányzat területén 193 gyermek veszi igénybe, buszkísérők bevonásával. A program a következő helyi önkormányzatok területén valósul meg: Apatin, Inđija, Kúla, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova, Szabadka, Topolya, Törökbecse, Törökkanizsa, Újvidék, Verbász és Zombor. A magyar nyelvű oktatás egyik legfontosabb eleme a napközis program is, amely jelenleg öt általános iskolában működik; elsősorban az újvidéki általános iskolákban. Az újvidéki, a maradéki és a tiszakálmánfalui iskolán kívül 2017 óta napközis foglalkozás is folyik öt-öt óvodai szórványközpontban, illetve szórványóvodában: Maradékon, Nagybecskereken (két helyszínen), Nagykikindán, Nezsényben, Törökbecsén, Székelykevén, Ürményházán, Versecen és Zomborban.

Szerző: Kabók Erika

Forrás: Magyar Szó, 2021. december 11., 12.