Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016 – első kör – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016 – első kör – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015. június 30-án a H/14/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. július 7-én az M/H/8/2016. iratszám alatt) és a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2017. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatának kiírásáról szóló határozata (meghozva 2016. július 14-én az MNT-000778/K/2016 - O/32/1. iratszám alatt) rendelkezései alapján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016–2017. ÉVI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA (ELSŐ KÖR)

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a Tanács 2016–2017. évi felsőoktatási pályázati felhívására, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 •  első ízben iratkoztak be valamelyik felsőoktatási intézmény első évfolyamára;
 • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzésre nyertek felvételt;
 • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesített ezen alapfeltétel alól;

A Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozata 2. szakaszának 2. bekezdése alapján: „Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig középiskolai tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes többi követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítheti ezen alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely tanúsítja a hallgató megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás felmérésére az a hallgató jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Inđija, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Šid, Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a Tanácsnak a Szabadkai Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház és az adott önkormányzat területén működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra.”

 • nyilatkoznak, hogy diplomázásuk után legalább 3 (három) évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben.

A pályázatok beadási ideje: 2016. július 15. – szeptember 15.

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA
E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 270.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett, és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma:
- magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus akadémiai alapképzés esetében legfeljebb ....... 25
- szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb ............................................................................ 40
- magánkaron történő képzés esetében legfeljebb ................................................................... 5

Az ösztöndíjak havi összege nettó 90–150 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.
A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.
A szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott időtartamára, de legfeljebb azt meghaladóan még két tanévre kötik.
Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie a megszabott határidőn belül, a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.
Az a hallgató, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő tanévben, azaz évet ismétel, vagy nem igazolja határidőn belül ösztöndíjra való jogosultságát, szerződésének végrehajtása és az ösztöndíj kifizetése szünetel a soron következő tanévben. Ha a tanév folyamán a hallgatónak sikerül beírnia a soron következő tanévet, és ezt a Tanácsnak igazolja, újra jogosult lesz az ösztöndíjra a következő tanévtől, de nem jogosult az általa ismételt tanévben elmaradt ösztöndíjra. Ha a megismételt tanév folyamán a hallgatónak nem sikerül beírnia a soron következő tanévet, ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.
A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.
A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2016. július 15-étől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapjáról.
A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolni:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • elsőéves hallgatók esetében a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát;
 • a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás fénymásolatát vagy a Tanács bizottsága által kiadott bizonylatot a megfelelő magyar anyanyelvtudásról;
 • sajátkezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
 • elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolatát;
 • a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolatát, illetve egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat és igazolásokat;
 • egyéb dokumentum, melyből következtetni lehet a szülők/gondviselők/háztartás státusáról (munkanélküliséget, a nagycsaládos státust igazoló dokumentum, szociális központi, önkormányzati bizonylat stb.).

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2016. szeptember 15.
A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuji u. 1.
Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com
ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović u. 20/a
Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org
ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.
Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs
NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi u. 1.
Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com
TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidéki u. 344.
Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com
ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić u. 4.
Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:
MAGYAR NEMZETI TANÁCS
24000 Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II.
„Ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!”

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.
A pályázatok rangsorolásáról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.
A Tanács elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.
A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.
A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A Tanács Hivatala, illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.
A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA
Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.
A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.
 

Regisztrációs útmutató

A pályázat igényléséhez regisztrálni kell a Magyar Nemzeti Tanács Breki diákportálján.

A regisztráció menete:

 • Keresse fel a http://breki.mnt.org.rs honlapot.
 • Válassza az új fiók létrehozása lehetőséget.
 • Adja meg a kért adatokat, majd a regisztráció célja kérdésnél válassza a Pályázatok lehetőséget.
 • Ezek után máris kitöltheti az űrlapot, melyet kitöltés után nyomtatni tud.

Amennyiben már regisztrált diákportálunkon, akkor lépjen be az előzőekben már megadott e-mail címével és jelszavával, válassza a felső menüsávban a Pályázatok lehetőséget, majd máris kitöltheti a megfelelő pályázati űrlapot.