Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására 2022-ben | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Pályázati felhívás az oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségeinek támogatására 2022-ben

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájának 2016–2020 (meghozva 2015. december 22-én a H/22/2015. iratszám alatt) 4.9. pontja és a Magyar Nemzeti Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács középiskolai bizonyítványok, felsőoktatási oklevelek és tudományos fokozatok honosítási vagy elismerési költségei támogatására vonatkozó 2022. évi pályázatának kiírásáról szóló végzésének (meghozva 2022. március 18-án az E/V/10/2022. iratszám alatt) rendelkezései alapján a Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNYOK, FELSŐOKTATÁSI OKLEVELEK
ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATOK HONOSÍTÁSI
VAGY ELISMERÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:

  • középiskolai bizonyítványok,
  • főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá
  • posztgraduális tudományos fokozatok

szerbiai honosítására vagy elismerésére.

Az utófinanszírozású támogatás a középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, eljárási díjak, illetékek) vonatkozik. Kivételesen, amennyiben az eljáró szerv nem igényli a dokumentumok fordítását, a támogatás vonatkozhat az egyes dokumentumok hitelesítési költségeire is.

A pályázatok beadási ideje: 2022. március 18. – 2022. december 16.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

A kiírás szerint egy hallgató csak egy középiskolai bizonyítvány, illetve tanulmányi szakonként egy oklevél honosítására pályázhat. Amennyiben egy hallgató ugyanazon szakon egyszerre több tanulmányi szintet tanúsító oklevelet nyújt be, csak a legmagasabb tanulmányi szintet tanúsító oklevél kerül elbírálásra.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot elektronikus űrlapon keresztül kell kitölteni, majd benyújtani a Magyar Nemzeti Tanács részére.

Az űrlap elérhetősége: https://forms.gle/K8wAZKQXU9rDGkNZA

Az űrlap mellékleteként a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

  • személyi igazolványának fénymásolatát, amely tartalmazza állandó szerbiai lakhelyének adatait;
  • a magyar anyanyelvet igazoló dokumentumot (magyar nyelven végzett általános és/vagy középiskolai bizonyítvány, főiskolai vagy egyetemi diploma);
  • a bizonyítványt, illetve az oklevél másolatát;
  • a bizonyítvány, illetve az oklevél honosításáról vagy elismeréséről szóló döntés fénymásolatát, míg a folyamatban lévő honosítások vagy elismerések esetében az eljárást folytató felsőoktatási intézmény, vagy ENIC/NARIC által kiállított igazolást arról, hogy az eljárás folyamatban van;
  • a Szerbia területén ténylegesen felmerült és már kifizetett költségeket igazoló, a pályázó nevére szóló és a megfelelő rendeltetés megjelölését tartalmazó pénzügyi dokumentumok (számlák, nyugták, befizetési bizonylatok) fénymásolatát;
  • a kérelmező szerbiai bank által kiadott saját névre szóló bankkártyájának vagy egyéb számlaszám-azonosító okiratának fénymásolatát.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A feltöltendő pályázati dokumentációt az alábbi formában kell elnevezni: vezeteknev_keresztnev_szemelyi_igazolvany.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2022. december 16., 14 óra.

A pályázatokat elektronikus úton, majd papír alapon kell benyújtani a Tanács által meghatározott űrlapon.

III. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.

Amennyiben egy magasabb tanulmányi szint (pl. mesterképzés) honosítása szintén külföldön végzett alacsonyabb tanulmányi szint alapján történik, akkor ez a tanulmányi szint honosításához szükséges összes költség (pl. alapképzési oklevél és oklevélmelléklet fordítási költségei) megtérítése is elbírálás tárgyát képezheti.

A pályázati kiírás közzétételét, a kérelmek feldolgozását és rendszerezését a Tanács Hivatala végzi.

A pályázatokat a Tanács elnöke bírálja el.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A későn beérkezett, hiányosan vagy szabálytalanul kitöltött, a kötelező mellékleteket nem tartalmazó, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Szerbia területén ténylegesen felmerült és a már kifizetett költségeket nem igazoló, nem a pályázó nevére szóló és nem a megfelelő rendeltetés megjelölést tartalmazó pénzügyi dokumentumokat a Tanács Hivatala nem veszi figyelembe.

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

IV. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a Tanács a sikeres pályázókkal szerződést köt, amely meghatározza a támogatás összegét, valamint a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A pályázók a szerződés aláírásával szereznek jogot a támogatás folyósítására.

A pályázók a szerződéskötéskor kötelesek átadni papír alapon a dokumentumok (számlák, anyakönyvi kivonat, középiskolai bizonyítvány, felsőoktatási végzettséget igazoló oklevél, honosítási bizonylat, bankszámla szám igazolás) eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

A szükséges dokumentumok másolatát az eredetiek bemutatásával a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti.

A megítélésre kerülő támogatás átutalása – a szerződés megkötését követően –
kizárólag szerbiai székhelyű banknál, a támogatott nevére nyitott dinár alapú lakossági folyószámlára történhet.

                                                                                       

                                                                                                  Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                     a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.