Pályázati felhívás a Vajdasági Jogászösztöndíj Program 2023–2024. évi ösztöndíjainak odaítélésére | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Pályázati felhívás a Vajdasági Jogászösztöndíj Program 2023–2024. évi ösztöndíjainak odaítélésére

A Vajdasági Jogászösztöndíj Program működési és végrehajtási szabályzata rendelkezései alapján Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT
A VAJDASÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 2023–2024. ÉVI ÖSZTÖNDÍJAINAK
ODAÍTÉLÉSÉRE

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Vajdasági Jogászösztöndíj Program 2023–2024. évi ösztöndíjainak odaítélésére vonatkozó pályázaton az a személy pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

 • nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és első ízben felvételizik a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált jogászképzés első évfolyamára;
 • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait;
 • vállalja, hogy a diploma megszerzését követő öt évben legalább három évig a Szerb Köztársaság területén gyakorolja jogászi hivatását.

A pályázatok beadási határideje: 2023. május 25. – június 30., 14 óra.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA, NAGYSÁGA  ÉS FOLYÓSÍTÁSA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 20.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 100.000,00 forint dinár ellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által a támogatásnak a Tanács számlájára történő megérkezése napján jegyzett hivatalos vételárfolyam szerint) A Vajdasági Jogászösztöndíj Program működési és végrehajtási szabályzata rendelkezései szerint.

A tanulmányi jogászösztöndíj folyósítása két részletben történik, az első szemeszterre vonatkozó 5 havi összeget a Tanács a beiratkozást követő 2 hónapon belül, míg a második szemeszterre vonatkozó 5 havi összeget a hallgatói jogviszonyt megerősítő igazolás benyújtását követő 2 hónapon belül fizeti ki.

Az ösztöndíjat Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Tanács adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie és az előmeneteli követelményeket teljesítenie kell.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak folyósításának határidejét és módját, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Vajdasági Jogászösztöndíj Program működési és végrehajtási szabályzata értelmében.

A szerződést a felek az adott tanulmányok előirányzott időtartamára, azaz négy évre kötik, azzal, hogy az ösztöndíjak folyósítása a tanulmányi előmenetel függvényében az adott iskolaérve megkötött szerződésfüggelékek alapján történik.

Annak a hallgatónak, aki nem szerez jogosultságot tanulmányai folytatására a következő tanévben, azaz évet ismétel, vagy nem igazolja határidőn belül ösztöndíjra való jogosultságát, ösztöndíjszerződése felmondásra kerül, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított ösztöndíj teljes összegét visszaigényelni.

Ha a hallgatónak nem sikerül oklevelet szereznie a megszabott határidőn belül, a Tanácsnak jogában áll indokolt esetben az addig folyósított ösztöndíj teljes összege visszaigénylésének határidejét meghosszabbítani.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon, elektronikus (online) formában és papíralapon kell beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a mellékleteket pedig egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció́ útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolni:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmányokról
  szóló igazolás fénymásolatát;
 • a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolatát;
 • sajátkezűleg aláírt nyilatkozatot a Tanács Hivatala által közzétett
  formanyomtatványon arról, hogy a diplomázását követő öt évben
  legalább három évig Szerbiában jogászi munkakörben dolgozik.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) lehet még csatolni, amennyiben azok relevánsak:

 • megjelentetett tudományos publikációkat és/vagy tudományos szakmai konferenciákon való részvételről szóló igazolásokat;
 • igazolás a pályázó által végzett közéleti tevékenységről, kimagasló sporteredményről, valamint tanulmányi versenyeken való részvételről;
 • közép- vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgáról szóló bizonyítvány.

Amennyiben a pályázó jogosultságot szerez az ösztöndíjra, a szerződéskötést megelőzően még a következő dokumentumokat köteles benyújtani:

 • a középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás fénymásolatát;
 • a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolást,
  illetve annak hitelesített másolatát.

A dokumentumok benyújtásának elmulasztása jogvesztéssel jár.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2023. június 30-a, 14 óra

A pályázatok zárt borítékban, postai úton vagy személyesen adhatók át. A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

 „Vajdasági Jogászösztöndíj Program pályázat – Ne nyisd fel!

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Vajdasági Jogászösztöndíj Program működési és végrehajtási szabályzata alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A szabályzat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.

Az érvényes pályázatokat a Tanács elnökének végzésével létrehozott Pályázati Bizottság bírálja el; a Pályázati Bizottság a döntéseit köteles megindokolni.

A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent:

- a korábbi tanulmányok során elért kiváló tanulmányi átlag;

- a megjelentetett tudományos publikációk száma és/vagy tudományos szakmai
konferenciákon való részvétel;

- a pályázó által végzett közéleti tevékenység, kimagasló sporteredmény, valamint tanulmányi versenyeken való részvétel; és

- a magyar és szerb nyelvtől eltérő idegen nyelv vagy nyelvek magas szintű ismerete.

A pályázati eredményeket a Pályázati Bizottság döntése után a Tanács Hivatala teszi közzé honlapján. A döntésről a pályázók értesítést kapnak, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A pozitív elbírálásban részesülő pályázatok esetében a Pályázati Bizottság függő hatályú döntést hoz, amely a pályázó jogász szakra történő felvétele esetén lép hatályba. Ha bármilyen okból a nyertes pályázó nem tud élni az általa elnyert lehetőséggel, helyét a jogosultsági rangsorban következő hallgató tölti be. Erről a Tanács az adott év szeptember 30-áig dönthet. A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja. 

A Tanács Hivatala a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. AZ ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI

Az ösztöndíjassal a Tanács ösztöndíjszerződést köt, amely az ösztöndíjprogram működési szabályzatával összhangban meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj részbeni és teljes visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell:

a) a vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt;

b) az ösztöndíjnak a program működési szabályzatában meghatározott havi összegét és kifizetésének időpontját, módját;

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átiratkozást;

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;

e) az ösztöndíjas jogviszony szüneteltetésének és megszűnésének rendjét; valamint

f) a felsőoktatási tanulmányok szünetelése, megszüntetése és megszűnése esetén követendő eljárást.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

                                                               

                                                                                                              Fremond Árpád,

                                                                                     a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.