Pályázati felhívás az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2019–2020. évben (második kör) - a pályázati határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Pályázati felhívás az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2019–2020. évben (második kör) - a pályázati határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án а H/16/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. július 7-én az M/H/11/2016. és 2017. június 23-án az M/H/8/2017. iratszámok alatt), a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnökének A Magyar Nemzeti Tanács második pályázatának kiírásáról az Európa Kollégiumban való 2019–2020. évi kollégiumi elhelyezésről szóló határozat (meghozva 2019. október 9-én az E/H/18/2019. iratszám alatt) rendelkezései alapján és Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
AZ EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS
ODAÍTÉLÉSÉRE A 2019–2020. ÉVBEN (MÁSODIK KÖR)

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanácsnak az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a második pályázati felhívás alapján kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2019–2020. évben, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 • először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, akadémiai képzés bármely évfolyamára;
 • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítette őket ezen alapfeltétel alól; [1]
 • nyilatkoznak arról, hogy a diplomázásuk után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intézménnyel ugyanazon város területén;
 • felsőbb éves kollégiumi hallgatók esetében, hogy részt vettek a kollégium szakkollégiumi programjában;
 • a kollégium igazgatása bentlakási joguktól nem fosztotta meg a házirend megsértése miatt.

A pályázatok beadási ideje: 2019. október 10. – október 21.

II. A KOLLÉGIUMI HELYEK ODAÍTÉLÉSE

Az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma: 282.

A pályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető kollégiumi helyek száma:

 • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb.......................................................... 5

A Tanáccsal megkötött szerződés éves időszakra megszabja az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket e határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek egy tanévre kötik. A kollégiumi elhelyezésre kötött szerződés időtartamának lejártával a hallgató köteles elhagyni a kollégiumot.

Ha a kollégiumi elhelyezésről szóló szerződés aláírását követően a hallgató a meghatározott feltételeknek többé nem tesz eleget, köteles azonnal, de legkésőbb 8 napon belül erről írásban értesíteni a Tanácsot és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezni. Ha a jogosultságot a hallgató hamis vagy téves adat közlésével, bármely a jogosultságát kizáró adat elhallgatásával szerezte, vagy a hallgató nem értesíti meghatározott határidőn belül a Tanácsot a jogosultság elveszítéséről e bekezdéssel összhangban, a Tanács jogosult egyoldalúan felmondani a megkötött szerződést, és intézkedéseket tenni a hallgató eltávolítására a kollégiumból.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a kettő nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2019. október 10-étől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolni:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • a folyó tanévben a felsőoktatási intézménybe való beiratkozásról szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát;
 • a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás fénymásolatát vagy a Tanács bizottsága által kiadott bizonylatot a megfelelő magyar anyanyelvtudásról;
 • sajátkezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
 • elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolatát;
 • felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredményekről szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát;
 • a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolatát, illetve egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat és igazolásokat;
 • felsőbb éves kollégiumi hallgatók esetében a kollégium szakkollégiumi programjában való részvételről szóló igazolás, amelyet az intézmény ad ki;
 • ha a felsőbb éves hallgató tavaly nem volt a kollégium bentlakója, akkor erről írásos nyilatkozatot tesz (E3 nyilatkozat).

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban  díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2019. október 21. 14 óra

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH  információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuj utca 1.

Tel.: 024/552-976, 024/670-031, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidék utca 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar  Miletić utca 4.

Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

 „Pályázat kollégiumi elhelyezés odaítélésére – Ne nyisd fel!

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat alapján  kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapjáról (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A Tanács elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács Hivatalos Honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja. 

A Tanács Hivatala, illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS IDŐTARTAMA

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot a kollégiumi elhelyezésre.

                                                                                        

                                                                                                            Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                        a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

 

 

[1] A Tanács Európa Kollégiumban való elhelyezésről szóló határozata 3. szakaszának 3. bekezdése alapján „Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig középiskolai tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes többi követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítheti ezen alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely tanúsítja a hallgató megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás felmérésére az a hallgató jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Inđija, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Šid, Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a Tanácsnak a Szabadkai Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház és az adott önkormányzat területén működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra”.